Nihontocraft home page
contact nihontocraft.com
japanese sword terms
Nihonto Articles
Japanese Sword Services
Nihonto for sale
Nihonto gallery
Nihonto Links

Hataraki found in the Hamon

Ashi

Ko Ashi

Hakikake

Uchinoke

Nijuba

Sunagashi

Togari

Kinsuji

Inazuma

Inazuma

Hotsure

Koshigaiba

Mizukage

Nie Zake


Parts of a hamon


Back To Menu

nihontocraft.com©