Nihonto home
contact nihontocraft.com
japanese sword terms
Nihonto Articles
Japanese Sword Services
Nihonto for sale
Nihonto gallery
Nihonto Links

Tosogu and Nihonto Gallery

Please click on the images below to view the photos in high definition.


Hamano Yasuyuki

Hamano Yasuyuki


Nara Toshiharu

Nara Toshiharu


Ko Goto

Ko Goto


Ko Goto Joshin

Joshin


Umetada


UmetadaSekishu Naotsuna

Sekishu NaotsunaWakasa no Kami Ujifusa

UjifusaBizen Unju

Ujifusa


Gassan Sadakazu

Gassan Sadakazu
Ebi Tanto Koshirae

Ebi Tanto KoshiraeTogidashi Wakizashi Koshirae

Togidashi Wakizashi KoshiraeCarved Urushi Tanto Koshirae

Carved Urushi Tanto Koshirae
nihontocraft.com©