Nihonto home
contact nihontocraft.com
japanese sword terms
Nihonto Articles
Japanese Sword Services
Nihonto for sale
Nihonto gallery
Nihonto Links

Tsuba and Tosogu For Sale

Please click on the photos below for details.南蛮三所物
Namban Tachi Mitokoromono
Tsuba, Fuchi and Kashira

Ezo Menuki蝦夷目貫
Ezo Menuki

Ezo Menuki江戸梅忠目貫
Edo Umetada Menuki HOLD

Edo Umetada Menuki野村正英
Nomura Masahide Kozuka
NBTHK Tokubetsu Hozon
Hako-gaki by Kanzan Sato
Published in the Nihonto Taikan

Nomura Masahide Kozuka古目貫
Ko Kinko Menuki SALE

Ko Kinko尾張鐔
Owari Tsuba SALE

Owari Tsuba尾張鐔
Owari Tsuba SALE

Owari Tsuba佐渡利貞鐔
Sado Toshisada Tsuba SALE

Sado Toshisada尾張鐔
Owari Tsuba SALE

Sado Toshisada京正阿弥鐔
Kyo Shoami Tsuba SALE

Kyo Shoami Tsuba信家鐔
Nobuiye Tsuba SALE

Kyo Tsuba

赤坂忠時
Akasaka Tadatoki
Former Sanada Daimyo Family Possession

Sanada Daimyo Akasaka Tadatoki Tsuba
nihontocraft.com